Почетна страна
Надлежност
Унутрашње уређење
Формулари, таксе, рачуни
Јавност рада
Информатор
Публикације и судска пракса
Контакт
Корисни линкови

Трг Стевана Мокрањца 1
19300 Неготин

  

ЗАПОСЛЕНИ


СУДСКА УПРАВА

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и судским пословником

ПИСАРНИЦА

Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници у седишту суда. Ако је то целисходније, поједини послови могу се обављати и у судским јединицама, односно у одељењима изван седишта суда.

Писарница самостално:

• ставља потврду правноснажности и извршности одлуке на основу претходне одлуке судије;
• оверава потписе, рукописе и преписе, осим исправа намењених за употребу у иностранству;
• даје усмена и писмена обавештења на основу података из уписника и списа;
• прима у облику службене белешке кратка саопштења, изјаве странака и других заинтересованих лица о промени адресе, месту боравка и дану пријема одлуке када повратница или доставница није враћена или кад у њима није назначен дан доставе и слично;
• пожурује у случајевима када по налозима није поступљено у одређеним роковима и када за пожуривање није потребна одлука судије;
• прегледа писмена и указује странкама на недостатке у складу са својим овлашћењима;
• предузима одговарајуће мере да се новчане казне, трошкови поступка и одузета имовинска корист, после издате наредбе суда, уредно и брзо наплате;
• стара се да се судске таксе правилно наплате и предузима прописане мере у случајевима непоштовања обавезе плаћања;
• стара се да се наплате таксе и трошкови поступка који су били предујмљени из буџетских средстава;
• прикупља податке потребне за брисање или опозивање условне осуде;
• води посебну евиденцију о роковима у хитним предметима (притворски, извршења пре правноснажности, привремене мере и сл.);
• води списак вештака задужених предметима у одређеној материји, списак предмета у којима се поступци воде на језицима националних мањина, списак предмета корупције и сл.;

РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводство суда обавља све послове из области рачуноводства, књиговодства, економата, у складу са законским прописима.

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

У техничкој служби обављају се послови, који се односе на обезбеђење лица из зграде Суда, послови заштите од пожара, одржавање зграде и хигијене у згради Суда, послови достављања судских писмена странкама и осталим учесницима у судском поступку,послови на службеном превозу лица и слични послови.

 

 

 


 

@ 2011 Основни суд Неготин