Почетна страна
Надлежност
Унутрашње уређење
Формулари, таксе, рачуни
Јавност рада
Информатор
Публикације и судска пракса
Контакт
Корисни линкови
 
Трг Стевана Мокрањца 1
19300 Неготин

  

ПРАВИЛНИК О ПОСУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања можете преузети овде>>(.doc)

  

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

(Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја - "Сл. гл. РС", бр. 120/2004 од 5. новембра 2004. год., 54/2007 од 13. јуна 2007. год., 104/2009 од 16. децембра 2009. године и 36/2010 од 28.5.2010. год.)

Информација од јавног значаја је информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно да ли је извор информације орган јавне власти или које друго лице, није битан носач информација (папир, трака, филм, електронски медији и сл.) на коме се налази документ који садржи информацију, датум настанка информације, начин сазнавања информације, нити су битна друга слична својства информације.

Оправдани интерес јавности да зна постоји увек када се ради о информацијама којима располаже орган власти које се односе на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, а ако се ради о другим информацијама којима располаже орган власти, сматра се да оправдани интерес јавности да зна постоји осим ако орган власти докаже супротно.

Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се у писаној форми и треба да садржи:

• име, презиме и адресу тражиоца
• што прецизнији опис информације коју тражи
• друге податке који олакшавају проналажење тражене информације

Захтев можете преузети овде>>(.doc)

Тражилац није дужан да наведе разлоге за подношење захтева.

Уколико захтев не садржи наведене елементе, односно ако није уредан, овлашћено лице суда дужно је да поучи тражиоца упутством о допуни како да те недостатке отклони. Ако тражилац у року од 15 дана од дана пријема упутства то не учини, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, суд доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног. Против овог закључка тражиоц нема право жалбе.

Суд је дужан да омогући приступ информацијама у службеним просторијама суда, и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава назаписник и уноси у посебну евиденцију. Рокови се рачунају као да захтев поднет у писменој форми.

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.


ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ

Суд је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа власти од кога је информација тражена.

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, суд мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако суд на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним овим законом.

Суд ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама суда.

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је информација тражена.
Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, суд неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако суд одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

ИСКЉУЧЕЊЕ И ОГРАНИЧЕЊЕ СЛОБОДНОГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Суд неће омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако би тиме:

• угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица
• угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење кривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и правично суђење
• озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност или међународне односе
• битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно отежао остварење оправданих економских интереса
• учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ информацији.

ПРИТУЖБА НА РАД СУДА

Притужба се подноси када странка има примедбе на рад судија, службеника у суду, суда као целине, уколико сматра да се поступак одуговлачи, да се спроводи неправилно, да се утиче на његов ток и исход супротно правилима о непристрасности и објективности у поступању суда и судија, када има примедбе на спровођење процедуре и третман у поступку пред судом.

Притужба на рад суда се може поднети писмено или усмено председнику суда или заменику кога он одреди.

Усмена притужба се може изнети председнику суда. Председник или секретар суда прима странке петком од 10 до 14 часова.

Писмена притужба треба да садржи:

  • наслов "За председника суда"
  • означен број предмета на који се притужба односи
  • разлог због кога се подноси
  • пуно име и презиме и тачна адреса призужиоца

Писмена притужба се упућује на следећу адресу:

Основни суд у Неготину
Председнику суда
Трг Стевана Мокрањца бр. 1
19300 Неготин

Председник суда разматра основаност притужбе и у року од 15 дана од пријема притужбе је дужан да писмено обавести притужиоца о предузетим мерама.

МЕЂУНАРОДНА КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ СВИХ ЛИЦА ОД ПРИСИЛНИХ НЕСТАНАКА

Република Србија усвојила је закон о потврђивању Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака. Комплетан текст закона о потврђивању Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака можете преузети овде>>(.doc)

@ 2011 Основни суд Неготин