Почетна страна
Надлежност
Унутрашње уређење
Формулари, таксе, рачуни
Јавност рада
Информатор
Публикације и судска пракса
Контакт
Корисни линкови

Трг Стевана Мокрањца 1
19300 Неготин

  

НАДЛЕЖНОСТ

ОСНОВНИ СУД У НЕГОТИНУ

Основни суд у Неготину надлежан је за територију општина Неготин и Кладово.

Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд. Основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.

Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом.

Надлежан другостепени суд за Основни суд у Неготину је Апелациони суд у Београду.

Апелациони суд у Београду одлучује по жалбама на одлуке Основног суда у Неготину у кривичном поступку и грађанскоправсним споровима, ако за одлучивање по жалби није надлежан Виши суд у Неготину.

У другом степену Виши суд у Неготину одлучује о жалбама на одлуке Основног суда у Неготину :

о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног и у скраћеном кривичном поступку.

на решења у грађанскоправним споровима, на пресуде у споровима мале вредности, као и о жалбама на одлуке донете у ванпарничним поступцима овог суда. 

@ 2011 Основни суд Неготин