Почетна страна
Надлежност
Унутрашње уређење
Формулари, таксе, рачуни
Јавност рада
Информатор
Публикације и судска пракса
Контакт
Корисни линкови

Трг Стевана Мокрањца 1
19300 Неготин

  

ПРЕДСЕДНИК СУДА

Овлашћења и дужности Председника суда регулисана су Законом о судијама, Законом о уређењу судова и Судским пословником.Председник суда представља суд, руководи судском управом, одговоран је за правилан и благовремен рад суда, а поједине послове судске управе Председник суда може поверити заменику Председника суда или председницима одељења. Председник суда не може поверити одлучивање о правима судија на основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је то законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности.

Председник суда овлашћен је да:

захтева законитост, ред и тачност у суду,налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду,одређује браниоце по службеној дужности по азбучном реду са листе адвокатакоје доставља адвокатска комора,стара се о одржавању независности судија и угледу суда и врши друге послове одређене законом и Судским пословником.

Председник суда се стара о спровођењу и правилној примени Судског пословника,издавањем наредби и упустава, чију примену надзире Министарство

Одлуком о постављењу председника судова коју је донела Народна скупштина Републике Србије, Љиљана Милојковић, судија Основног суда у Неготину постављена је за Председника Основног суда у Неготину, почев од 23. маја 2014 . године.

 

 

 

 


 

@ 2011 Основни суд Неготин